Hjemløshed i Danmark 2015

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretager hvert andet år en tælling af hjemløse i Danmark. På baggrund af udsendte spørgeskemaer til herberger, natcaféer m.m. foretages en optælling i uge 6, som leder frem til et kvalificeret gæt på antallet af hjemløse.

I den nye rapport fremgår det, at det samlede antal af hjemløse i Danmark fortsat er stigende og nu er oppe på 6138 hjemløse borgere. Det er en stigning på 5 procent siden den sidste hjemløsetælling i 2013 og en stigning på 23 procent fra 2009.

Læs rapporten på SFI’s hjemmeside

Hjemløshed i Danmark 2013

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretager hvert andet år en tælling af hjemløse i Danmark. På baggrund af udsendte spørgeskemaer til herberger, natcaféer m.m. foretages en optælling i uge 6, som leder frem til et kvalificeret gæt på antallet af hjemløse.

I rapporten fra 2013 fremgår det, at det samlede antal hjemløse i Danmark nu er oppe på 5820 borgere, og tallet har været stødt stigende siden den første kortlægning i 2007.

Det stigende antal hjemløse ses især i de københavnske omegnskommuner og er blandt andet et udtryk for øget boligmangel. Desuden fremgår det, at tendensen fra 2009 med flere unge hjemløse mellem 18 og 24 år fortsætter.

Læs rapporten på SFI’s hjemmeside

Hjemløshed i Danmark 2011

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretager hvert andet år en tælling af hjemløse i Danmark. På baggrund af udsendte spørgeskemaer til herberger, natcaféer m.m. foretages en optælling, som leder frem til et kvalificeret gæt på antallet af hjemløse.

I de to foregående rapporter fra henholdsvis 2007 og 2009 blev der i kortlægningsugen (uge 6) registreret ca. 5.000 hjemløse.

kortlægningen af hjemløshed fra 2011 blev ligesom de to tidligere optællinger foretaget i uge 6. Den nye optælling viser at antallet af hjemløse er steget med 6 % over de seneste to år. En stigning på 6 % er en høj stigning, og antallet af hjemløse runder nu 5000 mennesker i Danmark. Dette er sket i en periode, hvor den nationale hjemløsestrategi bliver implementeret i 8 af landets kommuner, herunder København hvor  herberger og væresteder i WeShelter befinder sig.
Rapporten er især opsigtsvækkende, da fremgår at særligt antallet af unge hjemløse er steget markant siden 2009, hvor den sidste hjemløseoptælling fandt sted.

Læs rapporten på SFI’s hjemmeside

Hjemløshed i Danmark 2009

5. oktober 2009.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretager hvert andet år en tælling af hjemløse i Danmark. På baggrund af udsendte spørgeskemaer til herberger, natcaféer m.m. foretages en optælling, som leder frem til et kvalificeret gæt på antallet af hjemløse.

Både i 2007 og i 2009 blev der i kortlægningsugen (uge 6) registreret ca. 5.000 hjemløse.
Halvdelen af de hjemløse befinder sig i hovedstadsområdet, og hovedparten af dem er yngre eller midaldrende mænd. En fjerdedel er mellem 18 og 29 år. Kun et fåtal har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hjemløsheden er i høj grad koncentreret blandt særligt udsatte grupper, da mange af de hjemløse er psykisk syge og misbrugere af narkotika, hash eller alkohol. En stor del af de hjemløse mener selv at disse forhold er væsentlige årsager til hjemløsheden. Alligevel er det kun omkring halvdelen af de hjemløse, der modtager behandling for deres misbrug og psykiske problemer.

Kun en tredjedel er skrevet op til en bolig eller et botilbud, og hver fjerde har været hjemløs i mere end to år.

Læs rapporten på SFI’s hjemmeside.

Hjemløshed i Danmark 2007

Her er linket til den første kortlægning af hjemløshed i Danmark fra 2007 udarbejdet af SFI. Læs rapporten her.

Unge på kanten

Rådet for Socialt Udsatte og Center for Ungdomsforskning har sammen udarbejde en rapport , som undersøger “hvem er de unge på kanten af det danske samfund”.  Du kan finde rapporten her. 

Undersøgelse af metoder i Mændenes Hjems arbejde

Mændenes Hjem har bedt Ane Kirk undersøge metoderne i deres brugerrettede arbejde. Læs Anes rapport her.

Brugerundersøgelse på Mændenes Hjem 2015

Mændenes Hjem foretog i juni 2015 en brugerundersøgelse. Undersøgelsen viser bl.a. at der er mange ensomme blandt hjemløse. Læs undersøgelsen her.

Livet på hjemløseboformer

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfæld,  har udarbejdet en rapport om livet på hjemløseboformer. Rapporten er en brugerundersøgelse på § 110-boformer. Du kan downloade rapporten gratis på SFI’s hjemmeside her.

Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro. Udarbejdet af Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator, april 2011

Læs rapporten: Undersogelse om stofindtagelsesrum

Brugerundersøgelse blandt stofmisbrugerne om stofindtagelsesrum på Vesterbro. Undersøgelsen er blevet lavet af Mændenes Hjem 2013. Læs undersøgelsen her:  halvandet år med stofindtagelsesrum i København – hvad mener brugerne?

Rapporter fra Café Klare - natcafeen for kvinder

Café Klare er Missionen blandt Hjemløses natcafé for kvinder. Projektet Café Klare, som ligger i Lyrskovgade på Vesterbro, er en del af Københavns Hjemløsestrategi fra 2008.

Midtvejsevaluering af Café Klare – natcaféen for kvinder, 2011

Pressemeddelse Café Klare

Vil du lære mere om Café Klare og deres arbejde, så kan du finde flere links til artikler mm. på deres hjemmeside her.

Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte

Rådet for Socialt Udsatte udgav i 2014 en ny rapport om gæld og socialt udsatte. WeShelter bidrog til rapporten.
Find rapporten her.

SUSY UDSAT 2012

Rådet for Socialt Udsatte har fået lavet en undersøgelse af sundhed og sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte hos Statens Institut for Forskning.

Formålet med rapporten er “at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed, syge-lighed og trivsel blandt socialt udsatte, at sammenligne med den generelle danske befolknings sundhedstilstand samt at undersøge, hvilke ændringer der er sket i sundhedstilstanden blandt socialt udsatte fra 2007 til 2012″.

Læs rapporten her

Dødelighed blandt socialt udsatte 2007-2012

Rapport fra Rådet for Socialt Udsatte viser, at alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige i gennemsnit dør 22 år før den resterende del af befolkningen. Hvor gennemsnitsalderen for befolkningen som helhed ligger på 79 år, er den blot 57 år for socialt udsatte. Rapporten bygger på en undersøgelse om “Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark 2007-2012″, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Syddansk Universitet har gennemført for Rådet for Socialt Udsatte.

Formålet med undersøgelsen er at beskrive socialt udsattes dødelighed, samt at sammenligne socialt udsattes dødelighed, middellevetid og dødsårsagsmønster med den generelle danske befolknings.

Resultaterne i rapporten viser, at socialt udsatte har en markant højere dødelighed end den generelle danske befolkning, idet deres dødelighed er 7,4 gange højere end forventet. Overdødeligheden er markant forhøjet blandt alle grupper af socialt udsatte, den er størst blandt personer under 45 år, og det gælder både mænd og kvinder.

Rapporten beskriver dødeligheden blandt socialt udsatte som en samlet gruppe, og adskiller sig derved fra tidligere studier omhandlende socialt udsattes dødelighed, idet disse primært er baseret på undergrupper af socialt udsatte, mest typisk hjemløse eller stofmisbrugere.

Læs rapporten på Rådet for Socialt Udsattes her.

Når fogeden banker på

Gennem en årrækker har antallet af udsættelser lejere været stigende. Denne rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tager fat i de problemstillinger og konsekvenser udsættelser fra bolig kan have.

Rapportens formål er at “opdatere og udvide den eksisterende viden om mulige årsager til og konsekvenser af at blive sat ud af en lejebolig med fogedens hjælp, og omfatter gennemførte fogedsager i årene 2002-2010″

Du kan finde rapporten på SFI’s hjemmeside.

Rapport om udenlandske hjemløse 2012

I en rapport fra 2012 udarbejdet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Projekt Udenfor bliver udenlandske hjemløse, deres behov og problemer undersøgt. Rapporten har især fokus på de udenlandske hjemløse, der lever på gaden. Du kan læse rapportens første del her og anden del her.

Hvidbog om ulighed fra LO

 5. oktober 2009.

Hvidbogen viser at antallet af fattige i Danmark er steget fra 2001-2006, og at den sociale ulighed fortsat er stor.

Især er uligheden stor når det kommer til uddannelse, hvor den sociale arv fortsat er af stor betydning for børns fremtidsmuligheder. Allerede i folkeskolen er således stor forskel på karaktergennemsnittet, alt efter forældrenes uddannelsesniveau. Børn af ufaglærte forældre opnår således et gennemsnit på 7,3, mens børn af forældre med en lang videregående uddannelse opnår et gennemsnit på 9,1.

Desuden afgør fire risikofaktorer, om barnet får en kompetencegivende uddannelse.
Hvidbogen ser på, om forældrene har en erhvervskompetencegivende uddannelse; om en af forældrene er på langvarig kontanthjælp; om forældrene ikke bor sammen; samt hvorvidt forældrene bor i etagebyggeri.

Blandt unge, hvor der i hjemmet ikke var nogen risikofaktorer, var det kun 9,6 pct. af de unge i 2007, der ikke havde en kompetencegivende uddannelse som 25-årige. Blandt unge, der var opvokset i hjem med 3-4 risikofaktorer, var det 47,6 pct., der ikke havde opnået en kompetencegivende uddannelse.

Hvidbogen slutter med at anbefale. at der nedsættes en Ulighedskommission. Samt at der fastsættes en egentlig fattigdomsgrænse, således at der kan laves sammenlignelige tal for antallet af fattige i Danmark.
Hvidbogen kan læses på LO’s hjemmeside.

Links

CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, har på deres hjemmeside et tema om “hjemløse og hjemløshed” her kan du finde relevante publikationer om forskning og undersøgelser på området. Besøg CASA’s hjemmeside her

SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, har lavet en undersøgelse, hvor de sammenligner hjemløshed i Danmark med de andre nordiske lande. Besøg SFI’s hjemmeside for at læse artiklen.

Se flere links, undersøgelser og artikler på kollegiets hjemmeside