fbpx
Ph.d.-stilling i projekt om frivillighed i Housing First (udløbet)

Ph.d.-stilling i projekt om frivillighed i Housing First (udløbet)

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1. april 2024 eller snarest muligt derefter.

Om ph.d.-stillingen
Ph.d.-stipendiet er en integreret del af forsknings- og udviklingsprojektet ”Integration af frivillighed i den kommunale Housing First-indsats – en styrket indsats for borgerne”, der er finansieret af en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program. Projektet udføres i tæt samarbejde mellem forskere ved Socialvidenskab og civilsamfundsorganisationen WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse), samt tre udvalgte kommuner.

Housing First er en helhedsorienteret tilgang, hvor borgere i hjemløshed tilbydes en selvstændig bolig inden der tages hånd om deres øvrige problemer. Denne evidensbaserede tilgang blev introduceret i Danmark i 2009, men er endnu ikke fuldt implementeret i alle landets kommuner. Hjemløsereformen fra 2023 skal medvirke til en øget indsats på området, og en del af bostøttearbejdet flyttes derfor fra herbergerne til de kommunale bostøttemedarbejdere. Det kan skabe problemer for de hjemløse borgere og deres trivsel. Mennesker, der lever i hjemløshed har ofte komplekse sociale problemer og mangler sociale netværk, der kan støtte dem i hverdagen. De er ofte ensomme og lever et socialt isoleret liv. Erfaringer fra praksis viser, at frivillige kan medvirke til at hjælpe og støtte de hjemløse i den svære overgang fra herberg til egen bolig, og derved komplementere de fagprofessionelles indsats.

Det overordnede formål med forsknings- og udviklingsprojektet er at udvikle og implementere metoder til inddragelse af frivillige netværksvenner i den kommunale bostøtte for hjemløse på vej i egen bolig, der kan komplementere de fagprofessionelles arbejde og medvirke til at skabe et godt og for de hjemløse meningsfuldt liv i egen bolig. Forskningsdelen skal understøtte udviklingsdelen, men har samtidigt et selvstændigt sigte.

Selve forskningsprojektet undersøger det overordnede spørgsmål om, hvordan inddragelse af frivillige netværksvenner fra WeShelter kan medvirke til at styrke den kommunale bostøtteindsats for hjemløse i overgangen til egen bolig samt fastholdelsen af denne. Forskningsprojektet forventes både at omhandle den konkrete inddragelse af frivillige i den kommunale bostøtteindsats for de hjemløse, de organisatoriske rammebetingelser for indsatsen, og samarbejdet mellem de fagprofessionelle (bostøttemedarbejderne), de frivillige og de hjemløse i de udvalgte kommuner.

Forskningsprojektet indskriver sig i forskningen om velfærdsstatens yderste led, frontlinjeorganisationerne, og deres hverdagslige praksis. I tråd med denne forskning anlægges et praksisrettet perspektiv med blik for den organisatoriske, kommunale og nationale kontekst. Projektet baseres på en kvalitativ abduktiv tilgang, hvor eksisterende teori, viden på feltet og de empiriske fund løbende relateres til hinanden.

Projektet anvender en række metoder, herunder observationer, interviews, fokusgrupper og dokumentanalyse, suppleret med en kortere survey (følgeforskning).

Ph.d.-projektet udgør en central del af forskningsprojektet. Din projektbeskrivelse skal derfor formuleres indenfor rammerne af dette. Du skal ikke inddrage den nævnte survey (følgeforskning).

Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv
Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE), Roskilde Universitet. Ph.d.-skolen ved ISE organiserer ph.d.-uddannelsen og udbyder kurser og work-in-progress seminarer i et ambitiøst og internationalt orienteret forskningsmiljø.

Læs mere om Ph.d.-skolen her: https://ruc.dk/doctoral-school-social-sciences-and-business
Som ph.d.-studerende kan du blive du del af den socialvidenskabeligt funderede forskningsgruppe Social Dynamics and Change (SODYC), eller en anden forskningsgruppe. For mere information om SODYC se: https://forskning.ruc.dk/da/organisations/social-dynamics-and-change

Ansvar og opgaver
Ph.d.-projektet spiller en central rolle i besvarelsen af det overordnede forskningsspørgsmål om, hvordan inddragelse af frivillige netværksvenner fra WeShelter kan medvirke til at styrke den kommunale bostøtteindsats for hjemløse i overgangen til egen bolig samt fastholdelsen af denne.

Den ph.d.-studerende får ansvaret for – med støtte fra vejledere og andre deltagere i projektet – at udføre de empiriske undersøgelser i to af de tre case-kommuner, og skal bistå de øvrige forskere i samarbejdet med WeShelter og understøttelsen af projektets praksisdel. Den sidste af de tre empiriske undersøgelser udføres af lektor og projektleder Catharina Juul Kristensen.

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling. Du trænes i at foretage forskning på internationalt niveau og vil opnå erfaring med udviklings- og undervisningsopgaver. Du er samtidig ansvarlig for at skulle levere individuel forskning under vejledning og modtage konstruktiv feedback i vores ph.d.-program.

Som del af din indskrivning er der krav om, at du tager 30 ECTS ph.d.-kurser eller lignende og at du får erfaring med at formidle din forskning bl.a. gennem undervisning og vejledning på universitetet. Endelig er det et krav, at du bruger en del af din ph.d.-tid i et eksternt forskningsmiljø, gerne i udlandet.

Kvalifikationer
Du skal have en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller tilsvarende med gode karakterer. Vi forventer at du har dokumenteret erfaring med at arbejde med kvalitative metoder. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med at lave basale surveys. Du skal kunne arbejde selvstændigt og som del af et forskerteam, og have lyst til at indgå i vores samarbejde med (projekt)ledere og konsulenter fra WeShelter. I løbet din ansættelse kommer du også til at møde forskellige fagprofessionelle, ledere, frivillige og mennesker der lever i hjemløshed.

Endelig er det en fordel, hvis du har dokumenteret viden om fagprofessionelles praksis, frontlinjeorganisationer og/eller hjemløseområdet.

Da projektet foregår i en dansk kontekst, er det vigtigt at du taler og skriver flydende dansk på ansættelsestidspunktet. Det er samtidig et krav, at du har gode engelskkundskaber, da en del af undervisningen og forskningsformidlingen foregår på engelsk.

Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse

  • I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på:
  • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende, og evt. arbejdserfaring
  • Uddannelseskompetencer og evt. andre faglige kvalifikationer
  • Gode karakterer på kandidatuddannelsen/tilsvarende uddannelse
  • Projektbeskrivelsens kvalitet, relevans og overvejelser over den praktiske gennemførsel af projektet
  • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
  • Omfanget af din projektbeskrivelsen må ikke overstige 5 sider (af 2400 anslag inkl. mellemrum).

Mere information
Hvis du vil mere om stillingen, skal du kontakte projektleder og hovedvejleder Catharina Juul Kristensen på cjk@ruc.dk eller +45 46742173

For tekniske eller administrative spørgsmål bedes du kontakte Ph.d.-koordinator, ise-phdadmin@ruc.dk, +454674 2648

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer pr. uge, med reference til Dekan Morten Frederiksen.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:

1. Ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende

4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet

5. Din tidsplan for ph.d.-projektet

6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 9. januar 2024.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.