fbpx
Skadesreduktion på Mændenes Hjem: Strukturelt, organisatorisk og individuelt

Skadesreduktion på Mændenes Hjem: Strukturelt, organisatorisk og individuelt

28. september 2015 

Af Ivan Christensen, forstander Mændenes Hjem

 

Hver eneste dag er Mændenes Hjem i kontakt med mere end 500 mennesker, som træder ind ad døren i et af vores tilbud. Mennesker med vidt forskellige livssituationer, forudsætninger og behov. Mændenes Hjem tilbyder en bred vifte af sociale og sundhedsfaglige tilbud; en boafdelingen med både herberg, boenhed og et bofællesskab, to stofindtagelsesrum, én cafe, en natcafe for kvinder, et kontaktsted og to sundhedsklinikker. Fælles for tilbuddene er, at de alle ligger på Vesterbro. Et andet fællestræk ved Mændenes Hjems indsatser er, at de kan karakteriseres som værende ´skadesreducerende´.

I vores verden er skadesreduktion indsatser ´…som på både kort og længere sigt tilstræber at forebygge og begrænse de individuelle, organisatoriske og strukturelle skader for mennesker, der lever i en udsat livssituation, fx berørt af hjemløshed, afhængighed mv. ´

 

 

Skadesreduktion er bredere end narkotikaområdet

Skadesreduktions-begrebet benyttes typisk inden for narkotikaområdet. Men for os drejer skadesreduktion sig også om at begrænse skaderne forbundet med at leve udsat i det hele taget. De fleste af brugerne af vores tilbud har meget komplekse sociale og helbredsmæssige problemstillinger, og det giver ikke mening at betragte skadesreduktion som en indsats, der kun vedrører stofafhængighed. Der kommer også mange mennesker i vores tilbud, som ikke er afhængige af hverken stoffer eller alkohol

 

Inden jeg lidt mere detaljeret beskriver skadesreduktion, vil jeg lige sige et par ord om modellen for Mændenes Hjems arbejde.

 

Alle vores indsatser (med undtagelse af bofællesskabet) er midlertidige. Tanken er, at folk benytter dem i en afgrænset periode af deres liv. Herefter befinder de sig ikke længere på Vesterbro og benytter sig ikke af vores tilbud, men får hjælp af det øvrige hjælpe- og behandlingssystem.

 

I praksis betyder det, at når et menneske kommer ind ad døren på et af vores tilbud, er det vores opgave at skabe en god relation til ham eller hende, så vi kan finde ud af, hvad vedkommende ønsker hjælp til (fx at komme i behandling for sin afhængighed, få genstartet sin kontakthjælp, finde en bolig osv.). Herefter er det vores opgave at sørge for at bygge bro mellem personen og det rette hjælpesystem (jobcenter, hjemløseenhed, kommune, behandlingscenter, rådgivningscenter, psykiatri, hospitaler mv.). Når dette lykkedes, er tanken, at vores indsats stopper, og personen er kommet videre i sin tilværelse. Det centrale er, at støtte mennesket til selv at definere, hvad han eller hun ønsker at få hjælp til.

Modellen for vores arbejde kan med andre ord beskrives som ´Relation´, ´udredning´, ´brobygning.

 

 

Skadesreduktion er limen

Skadesreduktion er den lim, som binder de enkelte dele i modellen sammen. At tilbyde en seng at sove i, adgang til en sundhedsfaglig behandling, et gratis måltid mad og mulighed for et sikkert og trygt sted at indtage dine stoffer er eksempler på skadesreducerende indsatser. Hver for sig og tilsammen bidrager tilbuddene til, at vi får skabt en tillidsfuld relation til dig som udsat borger, at vi kan finde ud af, hvad du har brug for hjælp til (udredning). Og ikke mindst bidrager indsatserne til, at du kan opbygge et overskud. Når du er mæt, udhvilet og ikke behøver sidde på gaden og tage stoffer med risiko for dit liv og helbred, er det nemmere at tænke på fremtiden og lægge planer for den.

 

De skadesreducerende indsatser gør, at det enkelte udsatte menneske får kontakt til os samt overskud i tilværelsen. Det overskud bidrager til, at han eller hun kan reflektere over, hvad han/hun gerne vil med sin tilværelse. De skadesreducerende indsatser betyder også, at personen får nemmere ved at overskue kontakten til det øvrige hjælpe- og behandlingssystem. På den måde kan alle vores indsatser beskrives som skadesreducerende.

 

 

Forebyggelse og redauktion af udsathed

Vores skadesreducerende indsatser begrænser sig ikke kun til selve mødet med det enkelte mennesket. Vi siger nogle gange, at vi arbejder skadesreducerende strukturelt, organisatorisk og individuelt. På det strukturelle plan bidrager vi til den politiske, lokale, faglige og lovgivningsmæssige udvikling af indsatsen i forhold til udsatte mennesker i Danmark. Vores synspunkter afhænger af, om dette initiativ, denne politik eller denne lovgivning kan betragtes som skadesreducerende ift. at forebygge og reducere udsathed. Organisatorisk betyder skadesreduktion for os, at vi tilstræber at indrette vores tilbud og tilgange, så de er så skadesreducerende som muligt. Det gør vi blandt andet ved, at de fleste tilbud er lavtærskeltilbud, hvor man kan komme ind direkte fra gaden, ved at forsøge at undgå karantæner og ved hele tiden at have fokus på udvikling af indsatser og tilbud, så vi tilpasser os brugergruppens behov og ikke omvendt. På det individuelle plan betyder skadesreduktion som ovenfor beskrevet, at vi skal tænke skadesreducerende individualiseret i forhold til den enkelte person, og at vi skal tilbyde indsatser som er skræddersyet den enkeltes livssituation, behov og ønsker.

 

Skadesreduktion er med andre ord den røde tråd i Mændenes Hjems arbejde. Ved at arbejde og tænke skadesreducerende, tror vi på, at vi kan bidrage bedst muligt til at forbedre livsbetingelserne for mennesker, som lever udsat.

 

 

Klummen er fra magasinet Hjemløs, nr. 2 2015

Følg Mændenenes Hjem på Facebook